REGLAMENT INTERN ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest reglament de règim intern, pretén regular el funcionament de les activitats esportives organitzades per l'AMPA de l'Escola Anna Ravell-INMACO i es fonamenta en els preceptes següents:
INMACO cerca l’educació voluntària dels infants i joves amb la finalitat d’ajudar-los a desenvolupar una personalitat esportiva i social.
INMACO vol agrupar els jugadors i jugadores, els seus representants (mares/pares o tutors), entrenadors i delegats en un concepte d’unió, amistat i esportivitat.
Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius, es fixa un conjunt de drets i deures amb caràcter recíproc que contempli la dinàmica de funcionament.

DRETS I DEURES DELS ESPORTISTES

Els esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són i a rebre la formació esportiva necessària per al seu desenvolupament.
Els esportistes tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.
Els esportistes tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals o físiques.
Els esportistes han d’adequar-se a les normes i disciplina pel que fa als entrenaments, desplaçaments i partits (assistència obligatòria, puntualitat, equipament, dutxa després de cada entrenament o partit, respectar el material, i les instal·lacions pròpies o alienes, coneixement de les normes).
Els esportistes s’han de mostrar receptius i predisposats a obeir les ordres dels monitors i entrenadors.
Els esportistes s’han d’esforçar a nivell individual i a nivell col·lectiu (tot l’equip) per tal d’aconseguir millorar en tot moment el nivell de joc, forma física i tècnica.
Els esportistes han de mostrar en tot moment companyerisme, respecte i unió envers tots els integrants del seu equip i dels altres equips INMACO.

DRETS I DEURES DELS REPRESENTANTS DELS ESPORTISTES: (MARES, PARES I TUTORS)

Els representants dels esportistes poden formular queixes o suggeriments. Totes les opinions o queixes han de dirigir-se per escrit al Coordinador Esportiu de l'AMPA, que està obligat a contestar en un termini màxim de 30 dies.
Els representants dels esportistes han de col·laborar en els desplaçaments, als partits i competicions vetllant perquè hi siguin amb l’antelació necessària fixada pels entrenadors. Els pares podran asisitir a un entrenament mensual de "portes obertes".
És obligació dels pares o representants, acompanyar els esportistes, menors de 18 anys, a partits i competicions. La delegació d'aquesta obligació a tercers, eximeix expressament de responsabilitat a entrenadors i monitors.
En els partits i competicions els representants dels esportistes i seguidors en general hauran de tenir una actitud correcte amb els seguidors contraris, esportistes, àrbitres i jutges.
Els representants, pares o acompanyants dels esportistes s’han de situar sempre a la zona de públic de la instal·lació, pel bon desenvolupament dels partits i competicions.
Els representants dels esportistes han de col·laborar en fomentar l’esperit de companyerisme a nivell d’equip, i hauran de defugir comportaments violents o insultants en qualsevol manifestació esportiva.
Els representants han de col.laborar a l'organització i finançament de la festa que anualment es celebra.
El pagament de les quotes periòdiques de l'esport corresponent i el pagament de les quotes anuals de l'AMPA i Orfanesa són indispensables per a la realització de qualsevol activitat organitzada per l'AMPA.

DRETS I DEURES DE L’EQUIP TÈCNIC

Monitors i entrenadors formen l’equip tècnic, i desenvoluparan la seva tasca amb el vist i plau del Director Tècnic Esportiu. L’equip tècnic té una independència total pel que fa a l’aplicació de criteris en els entrenaments, formació d’equips i desenvolupament de partits.
L’equip tècnic esportiu confeccionarà abans de l’inici de temporada un pla de treball en el que hi constin els objectius generals, la formació d’equips i els grups d’entrenament.
Monitors i entrenadors, seguiran les directrius del Director Tècnic Esportiu i desenvoluparan la tasca del pla de treball aprovat per l'AMPA.
Els vestuaris romandran tancats a tota persona aliena a l'equip, excepte la autorizada per l'entrenador o delegat. Sota cap concepte, l’entrenador o monitor podrà expulsar a un jugador menor d’edat fora del recinte de la pista en horari d’entrenament.

DRETS I DEURES DELS DELEGATS

Els delegats, representants de l’equip davant els àrbitres i dels altres equips han de complir la normativa específica de la competició.
Els delegats han d’estar en contacte amb el coordinador esportiu i amb l’entrenador de l’equip que representen, per tal de coordinar els desplaçaments als partits i competicions.
Els delegats, al principi de temporada, rebran informació pel bon desenvolupament de la seva tasca .

FALTES I SANCIONS

La potestat disciplinària correspon a l'AMPA. Són faltes totes les infraccions comeses als deures establerts en el present reglament de règim intern, i es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

DELS ESPORTISTES:
A manera d’enunciat i no pas de limitació, s’enumeren uns quants exemples de faltes:
Faltes lleus
- Arribar tard als entrenaments o a l’hora pels desplaçaments, per causes no justificades.
- No posar atenció en els entrenaments o mostrar actitud d’apatia o desinterès.
- Molestar ocasionalment als companys en els entrenaments o partits.
Les amonestacions - de caràcter immediat – seran imposades a criteri de l’entrenador i
adequades a les circumstàncies i l'edat de l'esportista.
Faltes greus
- Faltar als entrenaments o a l’hora estipulada pels partits per causes no justificades.
- Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar-se.
- Molestar repetidament als companys en els entrenaments o partits.
- No obeir les ordres del monitor, entrenador o coordinador.
- No respectar el material i objectes dels companys.
Les sancions -verbals o escrites - seran imposades a petició de l’entrenador i consistiran en:
- Comunicació escrita o verbal als representants de l'esportista.
- Reparar els danys causats (si s'escau).
- Expulsió temporal de les activitats esportives.
Faltes molt greus
- Faltar freqüentment als entrenaments o partits per causa no justificada.
- Fer malbé el material, pertinences dels companys, instal.lacions.
- Abandonar la pista o les intal.lacions durant els partits o entrenaments sense autorització corresponent.
- Insultar o agredir els companys, l’entrenador o qualsevol persona.
Las sancions seran:
- L’equip tècnic demanarà al Coordinador de l'AMPA una reunió d’urgència per tractar el tema, comunicant –per escrit- la sanció acordada al representant.
- Expulsió definitiva de les activitats esportives.

La transgressió per part del representant d’un esportista d’algun dels deures establerts, pot comportar la possibilitat de sancionar, fins i tot, expulsar de les activitats esportives INMACO a l'esportista.

En tot moment l'Ampa, organitzadora d'aquestes activitats extra-escolars, es reserva el dret d´admissió.

L’abús d’autoritat, per part d'entrenadors, monitors o delegats sempre serà considerat com a falta molt greu. La persona que ho pateixi haurà de posar-ho immediatament en coneixement de Coordinador de l'AMPA, la qual prendrà les mesures disciplinàries oportunes.